экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

Типова форма договору про надання послуг з
міжнародної експрес-доставки для юридичних осіб – резидентів
редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

ДОГОВІР №___________
про надання послуг з міжнародної експрес-доставки

м.________________
«_______» 20___ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (далі — «Виконавець»), в особі директора Мірзи Михайла Іванович, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________ (далі – «Замовник») в особі _______________________________ що діє на підставі _____________ з іншої сторони, далі разом Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне: Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення. До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують Умови надання послуг, що є публічними та розташовані на сайті https://мпс.укр

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1. Терміни та визначення, передбачені цим Договором, тлумачаться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з міжнародної експрес-доставки МЕВ, що переміщується через митний кордон України в якості МЕВ, які визначенні в п. 2.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно здійснити оплату за надані Виконавцем послуги. Датою взяття на себе зобов’язань, передбачених цим договором Сторонами є дата отримання МЕВ для надання послуг з міжнародної доставки.
 • 2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику зазначається в цьому Договорі та Умовах надання послуг, що розміщені на Сайті і включає (в тому числі, але не виключно):
  • 2.2.1. Організація приймання МЕВ.
  • 2.2.2. Приймання від Замовника супровідних документів на МЕВ.
  • 2.2.3. Зберігання МЕВ з моменту його прийняття до моменту його видачі Отримувачу.
  • 2.2.4. Послуги з організації доставки МЕВ Отримувачу.
  • 2.2.5. Митне оформлення МЕВ (спрощене оформлення та/або митне декларування)
  • 2.2.6. Організація оплати відповідних зборів, платежів в межах цього Договору.
  • 2.2.7. Міжнародне перевезення МЕВ.
  • 2.2.8. Інші послуги, передбачені на Сайті та/або в Умовах надання послуг відповідно до заявки Замовника.
 • 2.3. Прийняття Виконавцем МЕВ для надання послуг, визначених Договором.
 • 2.4. Надання послуг у сфері митного декларування МЕВ, що переміщуються через митний кордон України здійснюється на підставі заявки Замовника до кожного МЕВ.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • 3.1. Обов’язки Виконавця:

  • 3.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору.
  • 3.1.2. Організувати приймання та збереження МЕВ до моменту його видачі Отримувачу за умови дотримання Замовником положень Договору.
  • 3.1.3. Забезпечити збереження МЕВ з моменту прийняття до перевезення до моменту видачі його Отримувачу.
  • 3.1.4. Виконати міжнародне перевезення МЕВ.
  • 3.1.5. Нарахувати митні платежі у відповідності до діючого законодавства України.
  • 3.1.6. Надавати митним органам документи, що містять відомості, необхідні для здійснення митного оформлення.
  • 3.1.7. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід митного оформлення.
 • 3.2. Права Виконавця:
  • 3.2.1. Отримувати оплату за Послуги та компенсації за митне оформлення вантажу в розмірах і у строки, що передбаченні Договором та/або заявкою на перевезення та/або Тарифами.
  • 3.2.2. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг.
  • 3.2.3. Призупинити виконання своїх зобов’язань по цьому Договору та притримати МЕВ у разі не виконання Замовником своїх обов’язків передбачених цим Договором, до моменту їх повного виконання.
  • 3.2.4. В односторонньому порядку переглянути (змінити) Тарифи, а також ввести або скасувати надбавки через зміну законодавства України, зміни постанов, актів, норм, наказів виконавчих органів, економічні зміни, що впливають на ринок послуг, визначених Договором, або у зв’язку зі змінами обсягів перевезених МЕВ Замовника, з попереднім повідомленням у строк 5 (п’ять) календарних днів до введення в дію змінених Тарифів. У випадку зміни законодавства України в односторонньому порядку переглянути (змінити) Тарифи, а також ввести або скасувати надбавки з попереднім повідомленням у строк до 5 (п’яти) календарних днів до введення в дію змінених Тарифів. Належним повідомленням Замовника буде повідомлення у один із таких способів: через розміщення інформації на веб-сайті Виконавця, направлення електронного повідомлення на електронну адресу (e-mail) Замовника, направлення поштового відправлення з повідомленням про вручення за поштовою адресою, або кур’єрського відправлення.

Типова форма договору про надання послуг з міжнародної експрес-доставки для юридичних осіб – резидентів
редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • 4.1. Обов’язки Замовника:
  • 4.1.1. До моменту передачі МЕВ Виконавцю ознайомитися на Сайті з Умовами надання послуг.
  • 4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
  • 4.1.3. Правильно і розбірливо заповнити заявку на перевезення, повідомивши Виконавцю інформацію про МЕВ (його вміст).
  • 4.1.4. Надати Виконавцю всі супровідні документи, необхідні для належного надання послуг Виконавцем, та на вимогу Виконавця надати вміст МЕВ для огляду.
  • 4.1.5. У разі отримання МЕВ в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті, за обов’язковою участю представників Замовника та Виконавця. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження МЕВ, нестача тощо) складається під час передачі МЕВ Замовнику.
  • 4.1.6. Запакувати МЕВ належним чином для його збереження під час транспортування та завантажувально-розвантажувальних робіт.
 • 4.2. Права Замовника:
  • 4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
  • 4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про виконання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 5.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, розміщених на сайті Виконавця або у відповідних додатках та / або додаткових угодах до даного Договору, які є його невід’ємною частиною. Виконавець має право переглянути розмір курсової надбавки першого числа кожного місяця, повідомивши Замовника про це будь-яким доступним способом (в тому числі, але не виключно: під час передачі Замовнику МЕВ та/або розміщенням такої інформації на Сайті). Тарифи з урахуванням курсової надбавки набирають чинності з дати опублікування їх на сайті.
 • 5.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником в українській національній валюті (гривні). Датою оплати за даним Договором є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця перед відправленням МЕВ авансом в повному обсязі.
 • 5.3. Передача Замовником МЕВ Виконавцю для надання послуги є свідченням того, що Замовник погоджується з тарифами Виконавця.
 • 5.4. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на сайті Виконавця.
 • 5.5. В кінці кожного місяця Сторони підписують Акт, яким засвідчується факт здійснення (надання) послуг за вказаний період.
 • 5.6. Якщо протягом 5 (п’яти) днів після надіслання Акту Замовнику, Виконавець не отримає підписаний Замовником Акт або мотивовану відмову від підписання Акту, надані послуги вважаються прийнятими в повному обсязі, з дотриманням усіх умов Договору (на вказану в Акті суму).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 6.1. За порушення виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, Умовами надання послуг та/або чинним законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 • 7.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє протягом 1 (одного) року з дати підписання, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором. У разі, якщо ні одна із Сторін договору, письмово за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії договору не повідомить іншу Сторону про припинення дії договору, строк дії Договору пролонгується (продовжується) на один рік на тих же самих умовах.
 • 7.2. Закінчення строку цього Договору або його розірвання, не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 • 7.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання цього Договору не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до очікуваної дати розірвання Договору.
 • 7.4. Зобов’язання Сторін, що виникли в період дії даного Договору, але не були виконані на момент припинення його дії, продовжують діяти після припинення даного Договору до повного виконання таких зобов’язань Сторонами.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1. У випадку виникнення суперечок у зв’язку з цим Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.
 • 8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
 • 8.3. Акти огляду МЕВ, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту МЕВ, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

9. ІНШІ УМОВИ

 • 9.1. Після підписання цього Договору, всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні та письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
 • 9.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесенні за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
 • 9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору, акти та будь-які інші документи, підписані обома Сторонами відповідно до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
 • 9.4. Сторони Договору домовились, що обмін актами приймання-передачі наданих послуг по Договору між Сторонами здійснюється шляхом оформлення Актів в електронному вигляді з накладенням електронних цифрових підписів Сторін.
 • 9.5. Підписання Актів в електронному вигляді здійснюється Сторонами згідно порядку та в строки, що передбачені умовами Договору.
 • 9.6. Обмін електронними документами Сторонами здійснюється в інформаційній автоматизованій системі «M.E.Doc».
 • 9.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором (зокрема, відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором) третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
 • 9.8. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному конкретному випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
 • 9.9. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти про їх зміну, а у разі неповідомлення, несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
 • 9.10. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору та (або) додатків до нього, не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та (або) Договору в цілому.
 • 9.11. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 • 9.12. Виконавець підтверджує, що він є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
 • 9.13. Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі – Персональні дані)) з метою:
  • 1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
  • 2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
  • 3) Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.

  Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».

Типова форма договору про надання послуг з міжнародної експрес-доставки для юридичних осіб – резидентів
редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ

ЗАМОВНИК:

Директор:
____________________________/
М.П.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний Посилковий Сервіс»
Місцезнаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н,
бул. Лесі Українки, 27/2
ЄДРПОУ: 41886356
п/р: UA803802690000026008056243935 в ПАТ “ПРИВАТБАНК”,
МФО: 380269
ІПН 418863510283

Директор:
____________________________/
М.П.