экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

Наказ N 186

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
Н А К А З

14.03.2006  N 186

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2006 р.
за N 705/12579

Про затвердження Правил повітряних
перевезень вантажів

             { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури
N 728 від 30.11.2012 }

На виконання  Указу Президента України від 15 липня 2004 року N 803 “Про  Державну  службу  України  з  нагляду  за
забезпеченням  безпеки  авіації”  (із змінами,  унесеними згідно з Указом Президента від 16 серпня 2004 року N 912 “Про внесення  змін  до  деяких  указів Президента України”),  Програми інтеграції  України  до  Європейського  Союзу, схваленої Указом  Президента  України  від  14  вересня  2000 року N 1072,  відповідно до статті 62 Повітряного кодексу України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Правила повітряних перевезень вантажів (далі – Правила), що додаються.

2. Департаменту   авіаційних   перевезень   та   ліцензування (Коршук С.М.):

2.1. У  встановленому  порядку  подати  цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести вимоги зазначених Правил до відома  підприємств, організацій  та  установ,  що  задіяні  в  повітряних перевезеннях вантажів.

3. Контроль за виконанням цього наказу  покласти  на  першого заступника Голови Давидова О.М.
Голова М.О.Марченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
А.В.Дашкевич

В.о. Міністра транспорту та зв’язку України
В.Цибенко

Зступник Голови Держспоживстандарту
України
Н.В.Глинська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державіаслужби
14.03.2006  N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2006 р.
за N 705/12579

ПРАВИЛА
повітряних перевезень вантажів 

Розділ 1 
Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072, відповідно до статті 100 Повітряного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів” та підпункту 146 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 398.
1.2. Правила розроблені з урахуванням положень Монреальської конвенції та Умов договору перевезення вантажів, установлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (“Air Waybill – conditions of contract”, IATA, Resolution 600b).

Розділ 2
Мета

Мета цих Правил – установити загальні умови перевезення вантажів повітряним транспортом, за яких забезпечується належний рівень безпеки польотів та якості перевезень.

Розділ 3
Терміни і визначення, що застосовуються у Правилах

Авіаційна вантажна накладна (або транспортна накладна) – документ, оформлений вантажовідправником чи від імені вантажовідправника, у тому числі його електронна копія (у разі застосування), який є свідченням укладання договору перевезення і прийняття вантажу до перевезення на мовах, визначених у ньому (далі – авіавантажна накладна). Авіавантажна накладна еквівалентна повідомленню про відправлення і може використовуватися при перевезенні, як визначено в цих Правилах. Якщо цими Правилами не передбачено інше, під терміном “авіаційна вантажна накладна” розуміється також квитанція на отримання вантажу.

Агент – особа, уповноважена перевізником чи вантажовідправником (вантажоодержувачем) виконувати окремі операції, пов’язані з перевезенням вантажу.

Бронювання (або резервування) – попереднє замовлення ємності об’єму й тоннажу) на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення вантажу.

Вантаж (або товари) – майно, що транспортується чи підлягає транспортуванню повітряним, наземним, морським (річковим) транспортом або щодо якого відбуваються операції, передбачені цими  Правилами, крім поштових відправлень та іншого реквізиту, що перевозяться згідно з міжнародною поштовою угодою, і багажу, що перевозиться згідно з багажною квитанцією.Вантажовідправник – довіритель або інша особа, що діє від імені довірителя і яка зазначена в авіавантажній накладній як вантажовідправник.

Вантажоодержувач – особа, що зазначена в авіавантажній накладній як вантажоодержувач. Визначені категорії вантажів – вантажі, перевезення та обслуговування яких з огляду на характер повинно здійснюватися за спеціальними умовами. Визначені категорії вантажів включають швидкопсувні, вологі, коштовні, важкі, великогабаритні, довгомірні, небезпечні вантажі; живих тварин; автомобільні і транспортні засоби; вантажі, що сильно тхнуть; товари військового та подвійного призначення; твори мистецтва і музейні експонати; несупроводжуваний багаж; людські останки; невеликі пакети тощо.

Відправлення (експедирування) – будь-яка послуга, яку надає перевізник та яка є іншою, ніж перевезення, включаючи доставку, обробку (обслуговування) вантажів, а також брокерські, страхові, митні, фінансові послуги тощо.

Власник вантажу (або довіритель) – сторона, що уклала договір з перевізником щодо перевезення вантажу.

Дні – календарні дні, включаючи всі сім днів тижня, святкові, вихідні та неробочі дні за умови, що при наданні повідомлення день відправлення повідомлення не враховується і що при визначенні тривалості чинності день, у який видано авіавантажну накладну або у який розпочалося перевезення, не враховується.

Договір змішаного перевезення – договір, згідно з яким оператор змішаного перевезення за умови оплати платежів за транспортування зобов’язується здійснити або забезпечити здійснення змішаного перевезення вантажу.

Женевська конвенція – Конвенція Організації Об’єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення, що підписана в Женеві 24.05.80.

Застосовані закони – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, які регулюють здійснення перевезень вантажів будь-якої країни, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення вантажів, і положення яких повинні астосовуватися як договірні умови, навіть якщо їх застосування завдасть шкоди вантажовідправнику.

Збори – сума, що додається до тарифу і сплачується за послуги при транспортуванні вантажу і яка визначається згідно з умовами перевезення або обслуговування при такому перевезенні. Змішане перевезення – перевезення вантажу не менше ніж двома видами транспорту, що здійснюється згідно з договором змішаного перевезення з місця, де вантаж передається під контроль оператора змішаного перевезення, до визначеного місця доставки. Операції щодо вивозу чи доставки вантажів, які здійснюються згідно з договором перевезення лише одним видом транспорту, як визначено в такому договорі, не вважаються змішаним перевезенням. Код перевізника – два знаки, які ідентифікують відповідного перевізника. Комерційні угоди – будь-які угоди між перевізниками (крім агентської угоди та договору змішаного перевезення), що стосуються надання їхніх спільних послуг, пов’язаних з повітряними перевезеннями вантажів.

Конвенція CMR – Конвенція про контракт міжнародного дорожнього перевезення вантажів, що підписана в 19.05.1956

Конвенція COTIF-CIV – Конвенція про міжнародні залізничні перевезення, що підписана в Берні 09.05.80.

Митний брокер (посередник) – це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо). Монреальська конвенція – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі.Надзвичайні умови – умови, за яких перевезення вантажів не підпадають під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, при яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.Обслуговування до кінцевого міського пункту (Road Feeder Services) – частина повітряного перевезення вантажу, що здійснюється наземним транспортом у межах митної території однієї країни і розглядається як перевезення, що здійснюється у період часу повітряного перевезення.

Оператор змішаного перевезення – особа, яка від власного імені або через іншу особу, що має повноваження від такої особи, укладає договір змішаного перевезення як сторона договору, бере на себе зобов’язання за виконання договору і яка не є агентом вантажовідправника чи перевізника, що беруть участь в операціях, щодо змішаного перевезення.

Перевізник (або авіакомпанія) – особа, що має постійне місце діяльності в Україні і яка є стороною договору щодо перевезення, а також усі інші особи, що беруть участь у перевезенні згідно з авіавантажною накладною та беруть на себе зобов’язання виконати перевезення. З метою звільнення та обмеження відповідальності, передбаченої або згаданої у цих Правилах чи у будь-якому іншому документі, термін “перевізник” включає агентів, службовців, представників і підрядників перевізника, якщо Правилами не передбачене інше.

Підтверджене бронювання – виділення перевізником ємності (об’єму й тоннажу) на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення вантажу і закріплення її за особою, що запитувала бронювання. Повітряне перевезення – транспортування вантажів повітряним транспортом, включаючи період, коли товари перебувають під контролем перевізника як повітряного перевізника. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім.

Міжнародне перевезення – перевезення, у якому пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни.

Внутрішнє перевезення – транспортування вантажів на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.

Попередня домовленість – будь-яка спеціальна домовленість між вантажовідправником і перевізником, зроблена заздалегідь до відправлення вантажу.

Послуги – усі дії, учинені перевізником або від імені перевізника індивідуально чи в комбінації, включаючи повітряне перевезення, відправлення (експедирування), фізичний розподіл, зберігання, обслуговування, транспортування наземним, морським (річковим) транспортом, обслуговування до пункту призначення.

Правила перевізника – правила, інструкції і технології, установлені перевізником, які застосовуються при перевезеннях вантажів, у тому числі правила повітряних перевезень вантажів, правила застосування тарифів і зборів, стандарти з обробки вантажів, умови експедирування вантажів.
Правила Hague-Visby – Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент, що підписана в Брюсселі 25.08.24, зі змінами відповідно до Брюссельського протоколу від 23.02.68. Пункт відправлення – аеропорт, зазначений в авіавантажній накладній, з якого починається перевезення вантажу. Пункт призначення – аеропорт, зазначений в авіавантажній накладній, у якому закінчується перевезення вантажу. Спеціальні умови – умови перевезення вантажів, які виникають унаслідок характеру вантажів або невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо інша країна вимагає дотримання її правил і при цьому виникає загроза виконання договору перевезення.

Стягнуті збори – збори, зазначені в авіавантажній накладній, які повинні бути сплачені вантажоодержувачем. Тариф – сума, установлена перевізником за перевезення одиниці ваги (об’єму) вантажу.

Тарифні нормативи – встановлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.

Транспортування (або перевезення) – окрема послуга або будь-яка комбінація послуг, що надаються перевізником (або від його імені). Якщо інше не встановлено в цих Правилах, під терміном “транспортування” слід розуміти перевезення вантажів, що здійснюється відповідно до договору перевезення, при якому згідно з визначенням сторін пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни, а також перевезення вантажів між двома пунктами, які розміщені на території України.

Транспортування морським (річковим) транспортом – транспортування товарів морським чи річковим транспортом, включаючи період, коли товари перебувають на судні під контролем перевізника як перевізника морським (річковим) транспортом.

Транспортування наземним транспортом – транспортування товарів автомобільним чи залізничним транспортом, включаючи період, коли товари перебувають на транспортному засобі під контролем перевізника як перевізника наземним транспортом.

Фізичний розподіл – будь-яка операція щодо обробки вантажів, яка здійснюється протягом часу, коли товари перебувають під контролем перевізника як повітряного перевізника, включаючи завантаження, розвантаження, наземну обробку, упакування, відбір, зберігання, збирання, відкриття вантажних відсіків, консолідування і деконсолідування, удосконалення контролю зберігання, обробку замовлень, оформлення рахунків, обмін інформацією, менеджмент щодо товарів чи будь-які операції, інші, ніж повітряні перевезення, транспортування наземним чи морським (річковим) транспортом, обслуговування до кінцевого міського пункту.

Форс-мажорні обставини – незвичайні і непередбачувані обставини поза контролем перевізника та вантажовідправника (вантажоодержувача), наслідків, яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль.

Чартерне перевезення- перевезення “фактичним перевізником”, який згідно з повноваженнями, одержаними від “перевізника за договором” (фрахтувальника або оператора рейсу), виконує частину або все перевезення згідно з договором чартеру.

Розділ 4
Сфера застосування

4.1. Застосування міжнародних норм
Якщо будь-яке положення цих Правил суперечить положенням міжнародного договору, який є частиною законодавства будь-якої країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється перевезення, або національному законодавству такої країни, що загрожує виконанню договору перевезення, то таке положення цих Правил не застосовується.

4.2. Загальні умови перевезення
4.2.1. Ці Правила застосовуються щодо всіх комерційних операцій з транспортування вантажу (у тому числі до міжнародних та внутрішніх повітряних перевезень), що здійснюються перевізником, уключаючи обслуговування, що належить до цих перевезень, і якщо перевізником не буде встановлено інше, – щодо безкоштовних операцій. Якщо є підстави для розумного сумніву щодо умов транспортування, перевізник має право на власний розсуд визначати,
які положення цих Правил слід застосовувати.

4.2.2. З урахуванням пункту 4.1 цього розділу ці Правила повинні розглядатися іноземними авіаперевізниками як імперативна норма національного законодавства і обов’язково поширюватися на іноземних перевізників, які здійснюють перевезення та продаж послуг з вантажних перевезень на, з та через територію України, у частині інформування довірителя у порядку, установленому в розділі 23 цих Правил.

4.2.3. Якщо перевезення вантажу включає операції з повітряного перевезення чи фізичного розподілу, то таке перевезення регулюється цими Правилами та Інструкцією з організації перевезень вантажів повітряним транспортом, затвердженою наказом Державіаслужби від 02.11.2005 N 822, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21.11.2005 за N 1403/11683.
4.2.4. Усі операції з транспортування вантажів, що зазначені в пункті 4.2.1 цього розділу, є об’єктом правил перевізника, а також тарифних нормативів перевізника, чинних на дату видачі авіавантажної накладної, а якщо таку дату неможливо визначити, – а дату початку транспортування. При транспортуванні вантажів застосовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення авіавантажної накладної з початкового пункту, зазначеного в авіавантажній накладній.
4.2.5. Ці Правила та правила перевізника, а також тарифні нормативи перевізника з унесеними в них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення вантажу без повідомлення про це вантажовідправника після дати видачі авіавантажної накладної, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами.
4.2.6. Перевезення поштових відправлень здійснюється згідно з правилами, що застосовуються до відносин між перевізником і відповідною поштовою адміністрацією.
4.2.7. Перевезення вантажів, щодо яких забезпечити відповідність цим Правилам та іншим установленим правилам практично неможливо, а також перевезення визначених категорій вантажів (крім небезпечних вантажів) перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 4.3 цього розділу.
4.2.8. Перевезення небезпечних вантажів перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, установлених «Технічними інструкціями з безпеки перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом», ІКАО, Doc 9284/905. Перевезення небезпечних вантажів, стосовно яких забезпечити відповідність практичнонеможливо, перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 4.3.1 цього розділу. При цьому загальний рівень якості та безпеки при таких операціях має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б при виконанні всіх вимог, установлених «Технічними інструкціями з безпеки перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом»
4.2.9. Правила не застосовуються при перевезенні вантажів, що здійснюються за надзвичайних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден.

4.3. Спеціальні умови перевезення
4.3.1. Якщо перевізником доведено, а відповідним державним органом визнано, що встановлені умови перевезення вантажів практично неможливо виконати, і що встановлені умови перевезення вантажів можуть бути забезпечені за рахунок застосування альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з транспортування вантажів за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки при таких операціях має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б при виконанні всіх установлених вимог. Якщо операції з перевезення вантажів уключають міжнародні повітряні перевезення, має бути багатостороннє затвердження спеціальних умов.

4.3.2. Правила перевізника щодо застосування спеціальних тарифів є спеціальними умовами перевезення.

4.3.3. Перевезення, яке повинно бути здійснене декількома послідовними перевізниками, для цілей цих Правил вважається єдиним перевезенням, якщо воно розглядалося сторонами як одна операція незалежно від того, чи були оформлені документи у вигляді одного договору чи декількох договорів, і воно не втрачає свого міжнародного характеру виключно в силу того, що один чи декілька договорів повинні бути виконані повністю на території однієї тієї самої держави.

Розділ 5
Забезпечення якості перевезень вантажів

5.1. Ці Правила, Інструкція з організації перевезень вантажів  повітряним транспортом і правила перевізника повинні складати програму забезпечення якості при перевезенні вантажів.

5.2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва мають відповідати програмі забезпечення якості.

Розділ 6
Авіавантажна накладна

6.1. Договір перевезення
6.1.1. При перевезенні вантажу видається авіавантажна накладна. Замість авіавантажної накладної можуть застосовуватися інші засоби, що забезпечують збереження інформації щодо його транспортування в електронному вигляді. При застосуванні таких засобів перевізник має право видати вантажовідправнику документ, що замінює авіавантажну накладну, а формат електронного вигляду таких засобів повинен базуватися на міжнародних стандартах обміну інформації.
6.1.2. Авіавантажна накладна підтверджує існування договору перевезення вантажу між перевізником і вантажовідправником, які зазначені в цьому документі, і прийняття вантажу до перевезення на умовах, визначених у цьому документі.6.1.3. Будь-які дані в авіавантажній накладній щодо ваги, розмірів та упакування вантажу, а також кількості місць є свідченням повідомлених даних. Дані щодо кількості, об’єму та стану вантажу не є доказом проти перевізника, за винятком випадків, коли такі дані стосуються фактичного стану вантажу і перевізником здійснена перевірка цих даних у присутності вантажовідправника, про що зроблена відмітка в авіавантажній накладній.
6.1.4. Умови договору перевезення, наведені в авіавантажній накладній, не повинні суперечити цим Правилам.
6.1.5. Відсутність, неправильність чи втрата авіавантажної накладної не впливають ні на існування, ні на дійсність договору перевезення.

6.2. Оформлення авіавантажної накладної
6.2.1. Вантажовідправник повинен оформити чи мати оформлену від свого імені авіавантажну накладну у формі, кількості копій і способом, установлені перевізником, та надати таку авіавантажну накладну перевізнику разом з вантажем не пізніше ніж у час, визначений перевізником (його агентом).
6.2.2. Якщо дані щодо тарифів і зборів не були визначені, перевізник повинен указати в авіавантажній накладній суму, що підлягає оплаті вантажовідправником за транспортування вантажу.

6.2.3. При транспортуванні декількох місць вантажу, якщо товари неможливо транспортувати на одному повітряному судні (на одному транспортному засобі) або якщо транспортування товарів за однією авіавантажною накладною забороняється застосовуваними законами чи правилами перевізника, перевізник має право вимагати від антажовідправника оформлення авіавантажних накладних окремо на кожне місце вантажу.

6.2.4. Перевізник за заявою вантажовідправника може оформити авіавантажну накладну і стягнути за це з вантажовідправника відповідну плату. При цьому перевізник діє за згодою і від імені вантажовідправника. Якщо вантажовідправником надана авіавантажна накладна (або інша інформація та інструкції щодо товарів), яка
неправильно заповнена, не містить усіх необхідних даних та інструкції щодо вантажу або містить будь-яку помилку, перевізник має право, але не зобов’язаний, зробити в авіавантажній накладній необхідні правки або оформити нову авіавантажну накладну. При цьому перевізник діє від імені вантажовідправника, не беручи на себе ніяких зобов’язань щодо таких дій.
6.2.5. Перевізник має право не приймати до перевезення вантаж, якщо авіавантажна накладна має виправлення, зроблені неперевізником (його агентом), підтерті чи нерозбірливі записи.6.3. Стан вантажу
Якщо стан вантажу чи його упакування незадовільний чи вантаж чи упакування ушкоджені зовні, то вантажовідправник повинен вказати в авіавантажній накладній фактичний стан вантажу. Якщо вантажовідправник не в змозі це зробити або якщо вказані дані нечіткі, перевізник має право включити в авіавантажну накладну дані про фактичний стан вантажу, його особливі властивості або уточнити дані, раніше включені в авіавантажну накладну. При цьому вважається, що перевізник діє від імені вантажовідправника.6.4. Характер вантажу
Перевізник має право вимагати від вантажовідправника надати письмові відомості щодо характеру вантажу, якщо це вимагається відповідними застосованими законами.

6.5. Відповідальність вантажовідправника
6.5.1. Вантажовідправник відповідає перед перевізником (іншими особами) за правильність, точність і повноту даних та інструкцій щодо вантажу, уключених ним (або від його імені) в авіавантажну накладну або наданих перевізнику для включення в авіавантажну накладну.
6.5.2. Вантажовідправник відповідає перед перевізником за будь-яку шкоду, заподіяну йому або іншій особі через неправильність, неточність чи еповноту даних та інструкцій щодо вантажу, уключених ним (або від його імені) в авіа вантажну накладну або наданих перевізнику щодо вантажу.
6.5.3. Незважаючи на пункт 6.5.2 цього розділу, перевізник відповідає перед вантажовідправником за будь-яку шкоду, заподіяну вантажовідправнику або іншій особі через неправильність, неточність чи неповноту даних та інструкцій, включених перевізником (від його імені) в авіавантажну накладну щодо вантажу.

6.6. Абревіатури
Назва перевізника, крім його повного найменування, може також наводитися в авіавантажній накладній у вигляді коду перевізника.

Розділ 7
Тарифи і збори

7.1. Тарифи і збори, що застосовуються
7.1.1. Тарифи і збори за транспортування вантажу, застосовані перевізником, повинні бути опубліковані перевізником або від його імені (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами перевізника) і дійсні на день видачі авіавантажної накладної. Якщо тарифи чи збори не відповідають опублікованим рівням, то різниця між опублікованим рівнем і застосованим тарифом чи збором повинна бути повернута вантажовідправнику (вантажоодержувачу) або стягнута з вантажовідправника (вантажоодержувача).
7.1.2. Якщо інше не встановлено перевізником, опубліковані тарифи і збори включають повітряне перевезення вантажу між визначеними перевізником аеропортами чи між аеропортом та іншим пунктом посадки або пунктом, який міститься біля пункту посадки. До таких опублікованих тарифів і зборів не входять:
1) оплата за навантаження, доставку і міське термінальне обслуговування до/від аеропорту, якщо ці послуги не надаються перевізником;
2) оплата за зберігання і складські послуги, а також надання засобів обслуговування;
3) оплата за послуги зі страхування;
4) здійснення авансових платежів;
5) оплата за митне оформлення товарів;
6) збори (у тому числі митні збори), податки, а також штрафи, накладені чи стягнуті відповідними державними органами чи адміністрацією аеропорту (визначені в пункті 7.1.5 цього розділу);
7) витрати, зазнані перевізником для відновлення ушкодженого упакування;
8) оплата за перевезення у зворотному напрямку з пункту призначення до пункту відправлення чи до іншого пункту, ніж пункт призначення, якщо таке перевезення не здійснюється за рішенням перевізника.
7.1.3. Опубліковані перевізником тарифи і збори мають пріоритет щодо комбінації проміжних тарифів і зборів, які застосовуються між тими самими пунктами за тим самим маршрутом.
7.1.4. Якщо два чи більше зборів відповідають одному й тому самому товару, у тій самій формі відправки, за тим самим маршрутом, то застосовується найнижчий із зазначених зборів:
1) збір, розрахований до кількості товару, який має бути відправлений за тарифом, що застосовується до такої кількості;
2) збір, розрахований до більшої кількості товару, який має бути відправлений за нижчим тарифом, що застосовується до такої більшої кількості;
3) збір, що застосовується до партій вантажів.
7.1.5. Усі податки, мито й збори, що накладаються при перевезенні вантажу державними органами чи адміністрацією аеропорту будь-якої країни, на території, з території або через територію якої здійснюється перевезення, не включаються до опублікованих тарифів і зборів та підлягають оплаті вантажовідправником чи вантажоодержувачем. Перевізник може (але не зобов’язаний) оплачувати такі податки, мито й збори.

7.2. Оплата тарифів і зборів
7.2.1. Оплата тарифів і зборів може бути зроблена в іншій валюті, ніж та, у якій опубліковані ці тарифи і збори. Курс обміну розраховується таким чином:
1) у разі попередньої оплати тарифів і зборів за перевезення (тобто оплати тарифів і зборів вантажовідправником під час його прийняття перевізником вантажу до перевезення) застосовується банківський курс обміну валюти, який використовує перевізник у день видачі авіавантажної накладної;
2) у разі оплати за перевезення при доставці вантажу (тобто оплати тарифів і зборів вантажоодержувачем під час доставки вантажу) застосовується банківський курс обміну валюти, дійсний на день, коли повідомлення про прибуття вантажу було надіслано вантажоодержувачу, або на день оплати таких тарифів і зборів.
7.2.2. Усі суми, збори, податки й авансові платежі, сплачені перевізником, і будь-які інші суми, що підлягають сплаті перевізником, вважаються застосовними до договору перевезення незалежно від того, чи вантаж вважається втраченим, ушкодженим або таким, що не може бути доставлений пункт призначення, зазначений в авіавантажній накладній. Ніякі претензії, позови та вимоги щодо компенсації у разі втрати чи ушкодження вантажу не повинні розглядатися перевізником, доки всі застосовані суми, збори, податки й авансові платежі щодо його транспортування не будуть оплачені, за винятком випадків, коли яка-небудь частина товару не доставлена. Претензії, позови та вимоги щодо недоставленого вантажу повинні розглядатися перевізником, навіть якщо не оплачені всі суми, збори, податки й авансові платежі, витрати з його транспортування. Суми за транспортування частини вантажу не можуть відніматися від загальної суми, що підлягає сплаті за транспортування усього вантажу.
7.2.3. Якщо розмір витрат чи виплат щодо транспортування вантажу не може бути визначений під час передачі вантажу для транспортування, перевізник має право вимагати, щоб вантажовідправник оплатив перевізнику суму, визначену ним як достатню, щоб покрити такі витрати і виплати. Остаточний перерахунок між перевізником і вантажовідправником у зв’язку з таким депозитом має бути зроблений після виконання договору перевезення вантажу і визначення точної суми таких витрат і виплат.

7.2.4. Крім тих випадків, коли перевізник погоджується продовжити надання кредиту, усі застосовані до договору перевезення суми підлягають оплаті способом, прийнятним для перевізника під час прийняття вантажу до перевезення.

7.2.5. Вантажовідправник повинен гарантувати перевізнику оплату всіх неоплачених виплат і авансових платежів, які зроблені або які повинен зробити перевізник, і всіх витрат, виплат, штрафів, утрат часу, збитків та інших сум, що зазнав перевізник у зв’язку з:

1) уключенням до вантажу виробів, перевезення яких заборонене згідно із застосованими законами;
2) неправильним чи недостатнім маркуванням, нумерацією, адресацією, упакуванням товарів чи описом вантажу;
3) відсутністю, затримкою чи нечіткістю будь-якого дозволу на експорт чи імпорт, чи будь-якого необхідного свідоцтва або документа, який вимагається відповідними державними органами;
4) неправильною митною оцінкою;
5) неправильною заявою щодо ваги чи об’єму товарів, що підлягають транспортуванню.При здійсненні постачання або при виконанні будь-яких інших зобов’язань перевізником, що є результатом договору перевезення вантажу, вантажоодержувач зобов’язаний сплатити всі неоплачені авансові платежі і виплати, які зробив перевізник, і всі витрати, виплати, штрафи, утрати часу, збитки й інші суми, яких зазнав перевізник, крім заздалегідь оплачених зборів, але таке зобов’язання не звільняє від зобов’язань вантажовідправника щодо надання перевізнику гарантій оплати зазначених сум, якщо інше не передбачено договором. Перевізник має право розпоряджатися заставою щодо кожної з попередніх операцій з транспортування вантажу і в разі несплати належних йому платежів має право реалізувати товар для погашення своїх витрат за умови, що перед тим, як продавати, перевізник відправить усі зауваження та повідомлення про це вантажовідправнику (вантажоодержувачу) за адресою, зазначеною в авіавантажній накладній. Ніякий такий продаж не звільняє перевізника від зобов’язань за договором перевезення вантажу, а також від відповідальності вантажовідправника (вантажоодержувача) щодо плати будь-яких відповідних сум, за які вони відповідатимуть усі разом чи кожний окремо відповідно до вини кожного з них. Ніяке таке право розпоряджатися заставою чи здійснювати продаж повинно бути використане перевізником після постачання товару чи передачі його під відповідальність вантажоодержувачу.
7.2.6. Якщо вага брутто вантажу, його розміри, кількість чи оголошена цінність вантажу при транспортуванні перевищать вагу брутто, розміри, кількість чи оголошену цінність вантажу, відповідно до яких була попередньо розрахована вартість перевезення, перевізник має право вимагати оплати вантажовідправником чи вантажоодержувачем таких змін у вартості.
7.2.7. Зміни у вартості попередньо сплаченого перевезення вантажу можуть бути застосовані до договору перевезення за умови, що запит з цього приводу зроблений у письмовій формі до постачання вантажу вантажоодержувачу (його агенту).7.3. Округлення величин
7.3.1. Якщо при розрахунку тарифу (збору) його величина має дробову частину, то округлення такої величини здійснюється до найближчої цілої величини згідно з правилами перевізника.
7.3.2. Геометричні виміри розраховуватимуться з урахуванням найбільших вимірів за висотою, шириною і довжиною, а якщо упаковки товарів зв’язані між собою, – найбільших вимірів зв’язаного упакування. При округленні геометричних вимірів величина дробової частини: буде знижена до цілого сантиметра (дюйма), якщо величина дробової частини менша, ніж половина одного сантиметра (дюйма); буде збільшена до цілого сантиметра (дюйма), якщо величина дробової частини більша, ніж половина одного сантиметра (дюйма).
7.3.3. Округлення дробової частини, меншої, ніж половина одного кілограма, здійснюється до половини кілограма, округлення половини кілограма або дробової частини, більшої, ніж половина одного кілограма, здійснюється до цілого кілограма більшої ваги.
7.3.4. Округлення дробової частини фунта здійснюється до цілого фунта більшої ваги.

7.4. Розрахунок тарифів і зборів
7.4.1. Тарифи і збори за транспортування вантажу повинні розраховуватися в аеропорту відправлення, виходячи з більшої величини ваги чи об’єму, таким чином:
1) якщо застосовані тарифи і збори опубліковані за фунт ваги, то вони повинні розраховуватися, виходячи з ваги брутто вантажу з урахуванням того, що тарифи і збори за транспортування вантажу, геометричні виміри якого перевищують 6 000 кубічних сантиметрів на один кілограм, повинні розраховуватися, виходячи з одного кілограма на кожні 6 000 кубічних сантиметрів;
2) якщо застосовані тарифи і збори опубліковані за фунт ваги, то вони повинні розраховуватися, виходячи з ваги брутто вантажу з урахуванням того, що тарифи і збори за транспортування вантажу, геометричні виміри якого перевищують 166 кубічних дюймів на один фунт, повинні розраховуватися, виходячи з одного фунта на кожні 166 кубічних дюймів.
7.4.2. Вантажовідправник повинен оголосити цінність вантажу незалежно від застосованих тарифів і зборів. Така декларація цінності може бути будь- якою за умови, що NVD (неоголошена цінність) може відповідати такій задекларованій цінності. Збір за транспортування вантажу з оголошеною цінністю розраховується згідно з правилами перевізника. Цінність за кілограм(фунт) вантажу визначається шляхом ділення оголошеної цінності, заявленої вантажовідправником, на фактичну вагу брутто вантажу.

7.5. Мінімальна плата
Перевізник має право встановити мінімальну плату за транспортування вантажу. Така мінімальна плата буде застосовуватися, якщо збір, розрахований згідно зі застосованими тарифами (зборами) і фактичною вагою (об’ємом) вантажу, менше встановленої перевізником мінімальної плати.

7.6. Отримання сум від вантажоодержувача
На вимогу вантажовідправника перевізник має право одержати від вантажоодержувача в пункті призначення суму, зазначену в авіавантажній накладній, як оплату за транспортування вантажу.

7.7. Відмовлення в перевезенні через несплату тарифів і зборів
Перевізник не зобов’язаний здійснювати перевезення вантажу і має право відмовити в продовженні такого перевезення, якщо таке перевезення не було оплачене відповідно до діючого тарифу та не були оплачені збори й інші належні перевізнику платежі.

Розділ 8
Бронювання

8.1. Загальні положення
8.1.1. Вантажі до перевезення повинні прийматися перевізником у залежності від наявності придатних транспортних засобів і вільних вантажних ємностей. Для цього необхідно здійснювати попереднє бронювання. Без попереднього бронювання вантаж до перевезення може прийматися на визначених перевізником маршрутах і за встановленої перевізником ваги (об’єму).
8.1.2. Підтверджене бронювання дає право на перевезення вантажу тільки в той день і на тому рейсі, на якому здійснене бронювання відповідної ємності, і між тими пунктами, що були визначені при бронюванні між перевізником і вантажовідправником і внесені в авіавантажну накладну. Бронювання вважається попереднім доти, доки перевізник не видав вантажовідправнику належним чином оформлену авіавантажну накладну.
8.1.3. Визначені категорії вантажів, а також вантажі, визначені перевізником, не приймаються до перевезення без підтвердженого бронювання за всім маршрутом перевезення.
8.1.4. Заява вантажовідправника на бронювання повинна включати такі дані: найменування вантажу, кількість місць, загальну вагу і об’єм; розміри кожного місця; маршрут, рейс і дату відправлення; найменування і номер документа, що гарантує оплату перевезення; особливі властивості вантажу, що вимагають спеціальних умов транспортування чи запобіжних заходів при його транспортуванні і зберіганні.
8.1.5. Якщо запитуваний вантажовідправником маршрут є неприйнятним для перевізника, то перевізник має право вибрати маршрут на власний розсуд.
8.1.6. Заява про бронювання вважається прийнятою перевізником з моменту повідомлення про це особи (вантажовідправника чи перевізника), яка зробила запит про бронювання.

8.1.7. Бронювання на визначений рейс недійсне і не буде покладати на перевізника будь-яких зобов’язань, якщо:
1) вантажовідправник не сплатив за транспортування вантажу в терміни, що встановлені перевізником;
2) вантажовідправнику не видана (з вини вантажовідправника) належним чином оформлена авіавантажна накладна на перевезення вантажу відповідним рейсом і у відповідних графах авіавантажної накладної не зроблена відмітка про бронювання.8.2. Час доставки вантажу до місця відправлення
8.2.1. Вантажовідправник зобов’язаний доставити вантаж в аеропорт чи в інше місце відправлення не пізніше ніж у час, визначений перевізником (його агентом) для виконання адміністративних формальностей і відповідних процедур щодо відправлення вантажу.
8.2.2. Якщо вантажовідправник не доставив вантаж до встановленого строку чи доставив його з неправильно оформленими документами, чи не підготував вантаж до відправлення згідно із застосованими законами, то перевізник має право анулювати раніше зроблене для цього вантажу бронювання.
8.2.3. Перевізник не відповідає перед вантажовідправником чи вантажоодержувачем за збитки, які є наслідком несвоєчасної доставки вантажовідправником вантажу в аеропорт або в інше місце відправлення, визначене перевізником.

Розділ 9
Прийняття товарів до транспортування

9.1. Межі оцінки
9.1.1. Будь-який товар з оголошеною цінністю понад 20 дол. США двадцять доларів США чи еквівалент в іншій валюті) за один кілограм не приймається до транспортування без попередньої домовленості.
9.1.2. Будь-який товар з оголошеною цінністю понад 1 000 000 дол. США (один мільйон доларів США чи еквівалент в іншій валюті) приймається до транспортування лише на спеціальних умовах.
9.1.3. Оголошена цінність товару при транспортуванні не може перевищувати оголошеної вартості для митних органів.

9.2. Упакування і маркування товарів
9.2.1. Вантажовідправник відповідає за належне упакування товарів, що приймаються до транспортування і які можливо транспортувати за звичайних умов, не зашкоджуючи пасажирам, іншим вантажам, повітряному судну (іншим транспортним засобам, що беруть участь у транспортуванні), терміналам аеропортів. Перевізник має право відмовитися прийняти товари до перевезення, якщо вага брутто, розміри, кількість або оголошена цінність не відповідають попередньо заявленим чи погодженим з перевізником. Вантажовідправник і вантажоодержувач разом чи кожний окремо, відповідно до вини кожного з них, повинні відшкодувати збитки, завдані перевізнику (іншим перевізникам, що брали участь у перевезенні), пасажирам, іншим вантажовідправникам, аеропортам, якщо при перевезенні виявився характер вантажу, про який раніше не було заявлено і через який була заподіяна шкода, якщо інше не передбачено договором.