экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з міжнародної стандарт-доставки
редакція № 12.19-1 від 05.12.2019
м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (далі – «Виконавець»), ФОП ОЛІЙНИК В.В. (далі – «Субвиконавець»), разом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» та ФОП ОЛІЙНИК В.В. (далі – «Виконавці») пропонують необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, які наділені достатнім об’ємом прав та повноважень отримати послуги з міжнародної стандарт-доставки відправлень відповідно до положень цього Публічного договору приєднання.
Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи публічної оферти у відповідності до положень ст. 638, 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення.
Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Замовника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 ЦК України.
Договір вважається укладеним з моменту оформлення заявки на перевезення.
Безумовне та повне прийняття (акцепт – у розумінні ч.2 ст.638 ЦК України) умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме передачі Замовником або третіми особами, які діють в інтересах Замовника Виконавцям відправлення за заявкою на перевезення для надання послуг, передбачених Договором, незалежно від наявності / відсутності підпису Відправника на екземплярі заявки на перевезення.
Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
Договір розміщено на сайті https://мпс.укр (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.
До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також Умови надання послуг ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС», що є публічними та розташовані на Сайті.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1. Терміни та визначення, передбачені цим Договором, тлумачаться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з міжнародної стандарт-доставки МСВ, що переміщується через митний кордон України в якості МСВ, які визначенні в п. 2.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
 • 2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцями Замовнику зазначається в цьому Договорі та/або Умовах надання послуг, що розміщені на Сайті, і включає (в тому числі, але не виключно):

  • 2.2.1. Перелік послуг, що надаються Виконавцем:

   • 2.2.1.1. Міжнародне перевезення МСВ до митної зони аеропорту країни призначення.
   • 2.2.1.2. Проведення митного оформлення МСВ в країні відправлення.
   • 2.2.1.3. Послуги з організації та контролю доставки МСВ до аеропорту країни призначення.
   • 2.2.1.4. Інші послуги, передбачені на Сайті та/або в Умовах про надання послуг.
  • 2.2.2. Перелік послуг, що надаються Субвиконавцем:

   • 2.2.2.1. Організація приймання МСВ.
   • 2.2.2.2. Організацію приймання від Замовника супровідних документів на МСВ.
   • 2.2.2.3. Зберігання МСВ з моменту його прийняття до моменту його відправлення.
   • 2.2.2.4. Послуги з організації та контролю доставки МСВ до аеропорту країни відправлення.
   • 2.2.2.5. Інші послуги, передбачені на Сайті та/або в Умовах про надання послуг.
 • 2.3. Прийняття Виконавцями МСВ для надання послуг, визначених Договором, оформлюється заявка на перевезення.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • 3.1. Обов’язки Виконавців:

  • 3.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору.
  • 3.1.2. Організувати приймання та збереження МСВ до моменту його відправлення за умови дотримання Замовником положень Договору.
  • 3.1.3. Своєчасно доставити МСВ, згідно з заявкою на перевезення та міжнародними договорами до аеропорту призначення.
  • 3.1.4. Нарахувати митні платежі у відповідності до діючого законодавства.
  • 3.1.5. Надавати митним органам документи, що містять правдиві відомості, необхідні для здійснення митного оформлення в країні відправлення.
  • 3.1.6. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід митного оформлення в країні відправлення.
 • 3.2. Права Виконавців:

  • 3.2.1. Отримувати оплату за Послуги та компенсацію за митне оформлення вантажу в розмірах і у строки, що передбаченні Договором.
  • 3.2.2. Отримувати від Замовника всю необхідну та правдиву інформацію, яка потребується для надання послуг, у тому числі для здійснення митного оформлення МСВ в країні відправлення, у протилежному випадку Виконавці мають право застосувати п.3.2.3 цього Договору.
  • 3.2.3. Призупинити або відмовити у наданні послуг згідно цього Договору та повернути МСВ відправнику у разі не виконання Замовником своїх обов’язків, передбачених цим Договором, до моменту їх повного виконання.
  • 3.2.4. Відмовитись від надання послуг з міжнародної стандарт-доставки, за умови наявності в МСВ заборонених до пересилання вкладень.
  • 3.2.5. Виконавець має право залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб, які можуть виступати бенефіціарами платежів від Замовника.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • 4.1. Обов’язки Замовника:

  • 4.1.1. До моменту передачі МСВ Виконавцям ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та Умовами надання послуг.
  • 4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавців.
  • 4.1.3. Повідомити Виконавцям повну та правдиву інформацію про МСВ.
  • 4.1.4. Надати Виконавцям повний перелік документів, що відповідає дійсності та є правдивим, який необхідний для належного надання послуг Виконавцями, у тому числі для здійснення митного оформлення МСВ в країні відправлення, та на вимогу Виконавців надати вміст МСВ для огляду, у протилежному випадку Виконавці мають право застосувати п.3.2.3 цього Договору.
  • 4.1.5. У разі отримання МСВ в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті, за обов’язковою участю представника Виконавців. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження МСВ, нестача тощо) складається під час митного оформлення МСВ в країні призначення отримувачем.
  • 4.1.6. Запакувати МСВ належним чином для його збереження під час транспортування та під час завантажувально-розвантажувальних робіт.
 • 4.2. Права Замовника:

  • 4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
  • 4.2.2. Вимагати від Виконавців інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 5.1. Вартість послуг Виконавців за даним Договором визначається відповідно до тарифів, розміщених на Сайті.
 • 5.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником в українській національній валюті (гривні). Датою оплати за даним Договором є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавців. Замовник здійснює оплату послуг Виконавців перед відправленням МСВ авансом в повному обсязі. Оплата митних платежів відбувається в країні призначення вантажу згідно чинного законодавства країни призначення Отримувачем.
 • 5.3. Передача Замовником МСВ Виконавцям для надання послуги є свідченням того, що Замовник погоджується з тарифами Виконавців.
 • 5.4. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами надання послуг та/або чинним законодавством України.
 • 6.2. Виконавці не несуть відповідальність за порушення строків доставки або не доставку МСВ при експорті з України, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами.
 • 6.3. Замовник несе відповідальність за надання недостовірної інформації про відправлення, документів для оформлення вантажу що не є достовірними в порядку визначеним митним законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 • 7.1. Договір набуває чинності в момент передачі Замовником МСВ Виконавцям для надання послуг, що передбачені Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
 • 8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
 • 8.3. Акти огляду МСВ, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту МСВ, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця чи Субвиконавець, є недійсними і при розгляді претензії не беруться до уваги.

ІНШІ УМОВИ

 • 9.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальній системі, Субвиконавець – платник 2 групи єдиного податку.
 • 9.2. Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцями персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі – Персональні дані)) з метою:
  • 1) Здійснення Виконавцями своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцями та/або іншими суб’єктами господарювання (Третіми уповноваженими особами, які допомагають в виконанні послуг Виконавцями), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних;
  • 2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів;
  • 3) Захисту Виконавцями своїх законних прав та інтересів.
 • Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавців та/або його правонаступників».
 • 9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

10.1. Виконавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС»
ЄДРПОУ: 41886356
Юридична адреса: 08301, м. Бориспіль, вул. Сергія Оврашка, 1
п/р: UA803802690000026008056243935 в ПАТ “ПРИВАТБАНК”, МФО: 380269
ІПН: 418863510283
Директор
____________________ Мірза М.І.

10.2. Субвиконавець:
ФОП ОЛІЙНИК В.В.
Юридична адреса: 07526, Київська обл., с. Морозівка, вул Новошевченківська, 5
п/р UA083007110000026008052631026 в в ПАТ “ПРИВАТБАНК”, МФО 300711
ІПН: 2802203959
Директор
____________________ Олійник В.В.