экспресс на фб
logo mps express
Slider

+38 (093) 22-99-442+38 (044) 22-99-442+38 (066) 22-99-442+38 (097) 22-99-442info@mps.com.ua

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з міжнародної
експрес-доставки
редакція № 12.19-1 від 05.12.2019

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС» (далі – «Виконавець») пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які наділені достатнім об’ємом прав та повноважень отримати послуги з міжнародної експрес-доставки відправлень відповідно до положень цього Публічного договору приєднання. Даний Договір за своєю правовою природою є змішаним і містить у собі елементи публічної оферти у відповідності до положень ст. 638, 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), договору перевезення, транспортного експедирування та договору доручення. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Замовника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 ЦК України. Договір вважається укладеним з моменту оформлення заявки на перевезення. Безумовне та повне прийняття (акцепт – у розумінні ч.2 ст.638 ЦК України) умов Договору Замовником полягає в здійсненні Замовником дій, спрямованих на отримання послуг, а саме передачі Замовником або третіми особами, які діють в інтересах Замовника Виконавцю відправлення за заявкою на перевезення для надання послуг, передбачених Договором, незалежно від наявності / відсутності підпису Відправника на екземплярі заявки на перевезення. Замовник не може запропонувати свої умови Договору. Договір розміщено на сайті https://мпс.укр (надалі – Сайт), у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства. До відносин, визначених цим Договором, Сторони застосовують також Умови надання послуг ТОВ «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС», що є публічними та розташовані на Сайті.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 • 1.1. Терміни та визначення, передбачені цим Договором, тлумачаться у значеннях, наведених в Умовах надання послуг.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з міжнародної експрес-доставки МЕВ, що переміщується через митний кордон України в якості МЕВ, які визначенні в п. 2.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно здійснити оплату за надані Виконавцем послуги.
 • 2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику зазначається в цьому Договорі та/або Умовах надання послуг, що розміщені на Сайті, і включає (в тому числі, але не виключно):
  • 2.2.1. Організацію приймання МЕВ.
  • 2.2.2. Організацію приймання від Замовника супровідних документів на МЕВ.
  • 2.2.3. Зберігання МЕВ з моменту його прийняття до моменту його видачі Одержувачу.
  • 2.2.4. Послуги з організації доставки МЕВ Отримувачу.
  • 2.2.5. Проведення митного оформлення МЕВ.
  • 2.2.6. Міжнародне перевезення МЕВ.
  • 2.2.7. Інші послуги, передбачені на Сайті та/або в Умовах про надання послуг.
 • 2.3. Прийняття Виконавцем МЕВ для надання послуг, визначених Договором, оформлюється заявка на перевезення.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • 3.1. Обов’язки Виконавця:
  • 3.1.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору.
  • 3.1.2. Організувати приймання та збереження МЕВ до моменту його видачі Отримувачу за
   умови дотримання Замовником положень Договору.
  • 3.1.3. Своєчасно доставити МЕВ, згідно з заявкою на перевезення.
  • 3.1.4. Нарахувати митні платежі у відповідності до діючого законодавства.
  • 3.1.5. Надавати митним органам документи, що містять правдиві відомості, необхідні для
   здійснення митного оформлення, які надані Одержувачем.
  • 3.1.6. На вимогу Замовника інформувати останнього про хід митного оформлення.
 • 3.2. Права Виконавця:
  • 3.2.1. Отримувати оплату за Послуги та компенсацію за митне оформлення вантажу в розмірах і у строки, що передбаченні Договором.
  • 3.2.2. Отримувати від Замовника всю необхідну та правдиву інформацію, яка потребується для надання послуг, у тому числі для здійснення митного оформлення МЕВ, у протилежному випадку Виконавець має право застосувати п.3.2.3 цього Договору.
  • 3.2.3. Призупинити або відмовити у наданні послуг згідно цього Договору та повернути МЕВ відправнику у разі не виконання Замовником своїх обов’язків, передбачених цим Договором, до моменту їх повного виконання.
  • 3.2.4. Відмовитись від надання послуг з міжнародної експрес-доставки, за умови наявності в МЕВ заборонених до пересилання вкладень.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • 4.1. Обов’язки Замовника:
  • 4.1.1. До моменту передачі МЕВ Виконавцю ознайомитися на Сайті з положеннями Договору та Умовами надання послуг, а також з переліком заборонених до пересилання в МЕВ товарів та предметів.
  • 4.1.2. Здійснити своєчасну та повну оплату послуг Виконавця.
  • 4.1.3. Повідомити Виконавцю повну та правдиву інформацію про МЕВ.
  • 4.1.4. Надати Виконавцю повний перелік документів, що відповідає дійсності та є правдивим, який необхідний для належного надання послуг Виконавцем, у тому числі для здійснення митного оформлення МЕВ, та на вимогу Виконавця надати вміст МЕВ для огляду, у протилежному випадку Виконавець має право застосувати п.3.2.3 цього Договору.
  • 4.1.5. У разі отримання МЕВ в неналежному стані (пошкодження, нестача тощо) зафіксувати його стан у відповідному Акті, за обов’язковою участю представника Виконавця. Акт приймання-передачі (у якому фіксуються пошкодження МЕВ, нестача тощо) складається під час передачі МЕВ Замовнику.
  • 4.1.6. Запакувати МЕВ належним чином для його збереження під час транспортування та під час завантажувально-розвантажувальних робіт.
 • 4.2. Права Замовника:
  • 4.2.1. На отримання послуг відповідно до умов Договору.
  • 4.2.2. Вимагати від Виконавця інформацію про надання останнім послуг, передбачених Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 • 5.1. Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, розміщених на Сайті.
 • 5.2. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником в українській національній валюті (гривні). Датою оплати за даним Договором є дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця перед відправленням МЕВ авансом в повному обсязі. Оплата митних платежів у разі Експорту з України відбувається в країні отримання або транзиту вантажу в залежності від послуги, згідно чинного законодавства.
 • 5.3. Передача Замовником МЕВ Виконавцю для надання послуги є свідченням того, що Замовник погоджується з тарифами Виконавця.
 • 5.4. Тарифи можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення змінених тарифів на Сайті

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • 6.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, визначену Умовами надання послуг та/або чинним законодавством України.
 • 6.2. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків доставки або не доставку МЕВ, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами України з перелічених, проте не обмежуючись такими, підстав: Вартість товарів у МЕВ перевищує 100 Євро або їх еквівалент; МЕВ визнаються митними органами як партія товару, сумарна вартість яких перевищує 100 Євро або їх еквівалент; МЕВ містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включено до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності України; МЕВ містять об’єкти, які відносяться до переліку заборонених до ввезення на митну территорію України, згідно Митного Кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів України; Дії митних та інших державних органів, які спричинені обставинами, що знаходяться поза межами відповідальності Виконавця.
 • 6.3. Виконавець не несе відповідальність за порушення строків доставки або не доставку МЕВ при експорті з України, що затримані та/або вилучені митними/правоохоронними органами країни призначення, країни-транзиту з перелічених, проте не обмежуючись такими, підстав: Вартість товарів у МЕВ перевищує суму безмитного ввозу в країні призначення; МЕВ визнаються митними органами як партія товару, сумарна вартість яких перевищує суму безмитного ввозу в країні призначення; МЕВ містять об’єкти права інтелектуальної власності, які включено до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності країни призначення; МЕВ містять об’єкти, які відносяться до переліку заборонених до ввезення на митну территорію країни призначення; Дії митних та інших державних органів, які спричинені обставинами, що знаходяться поза межами відповідальності Виконавця.
 • 6.4. Замовник несе відповідальність за надання недостовірної інформації про відправлення, документів для оформлення вантажу що не є достовірними в порядку визначеним митним законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 • 7.1. Договір набуває чинності в момент передачі Замовником МЕВ Виконавцю для надання послуг, що передбачені Договором, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • 8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та в порядку досудового врегулювання спору.
 • 8.2. У випадку неможливості врегулювання питань шляхом переговорів та досудового врегулювання спору, суперечки між Сторонами підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
 • 8.3. Акти огляду МЕВ, комерційні акти, експертні висновки та інші документи, що містять інформацію про характер та причини пошкодження, псування, втрати, нестачі вмісту МЕВ, що складені без участі уповноваженого представника Виконавця, є недійсні і при розгляді претензії не приймаються до уваги.

ІНШІ УМОВИ

 • 9.1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
 • 9.2. Замовник (надалі – Власник персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів тощо (надалі – Персональні дані)) з метою: 1) Здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Виконавцем та/або іншими суб’єктами господарювання (Третіми уповноваженими особами, які допомагають в виконанні послуг Виконавцю), у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником персональних даних; 2) Надання Третіми особами послуг Виконавцеві для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Виконавцем із Третіми особами договорів; 3) Захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною Згодою, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників».
 • 9.3. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИ ПОШТОВИЙ СЕРВІС»
ЄДРПОУ: 41886356
Юридична адреса: 08301, м. Бориспіль, вул. Сергія Оврашка, 1
п/р: UA803802690000026008056243935 в ПАТ “ПРИВАТБАНК”, МФО: 380269
ІПН: 418863510283

Директор
____________________ Мірза М.І.